MZK Tychy

16 December 2010 06:46

Vindication

Informacje ogólne

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje Szanownych Pasażerów, że zintensyfikował działania mające na celu odzyskanie należności tytułem przejazdów pasażerów bez ważnego biletu. W celu realizacji powyższego MZK w Tychach:

Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że każda osoba podróżująca na gapę nie tylko wpływa na zmniejszenie wielkości przychodów finansowych MZK w Tychach, ale co najważniejsze, na jakość oraz komfort podróży, oraz potrzebę ponoszenia wyższych wydatków przez ogół pasażerów którzy uczciwie płacą za przejazd. Przejazd na tzw. “gapę” jest niczym innym niż “okradaniem” pozostałych użytkowników komunikacji zbiorowej!
Straty powstałe wskutek zmniejszenia przychodów wynikających z “bezpłatnych” przejazdów uniemożliwiają:

  • obniżenie cen wszystkich biletów,
  • zwiększenie częstotliwości kursów,
  • uruchomienie nowych linii,
  • modernizację i zakup nowych autobusów i trolejbusów.

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie wpłaty można regulować przelewem na nasze konto bankowe, lub osobiście w naszej siedzibie przy Al. Piłsudskiego 12, tj. w kasie MZK (2 piętro) lub w Centrum Obsługi Pasażerów (parter).

Chcieliśmy “uspokoić” wszystkich gapowiczów, którzy do tej pory nie uregulowali otrzymanych mandatów, że niezależnie od daty ich wystawienia, nie zapomnieliśmy o nich!!! Jednocześnie chcieliśmy przestrzec takie osoby przed ich nieuregulowaniem. Poniżej szczegółowo opisaliśmy konsekwencje z jakimi osoby takie powinny sie liczyć.

Postępowanie sądowe

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach systematycznie przesyła wnioski do sądu o wszczęcie postępowania o wykroczenie na podstawie Ustawy Kodeks Wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r., (Dz. U. nr 12 poz.114 z dnia 31 maja 1971 r. z późn. zm.).
Zgodnie z art. 121 § 1 ww. ustawy “Kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.”

Z uwagi na uproszczony tryb postępowania, które każdorazowo wszczynane jest w wyniku wniosków przesłanych do sądu przez MZK w Tychach, poszczególne sprawy mogą toczyć się bez obecności oskarżonego, a wyroki mogą być ogłaszane zaocznie. Dzięki temu czas procesu wynosi zaledwie kilka godzin, co w konsekwencji umożliwia ogłoszonie nawet kilka wyroków w ciągu jednego dnia. Boleśnie przekonało się już o tym ponad stu pasażerów, którzy zbagatelizowali otrzymane upomnienia, w których MZK w Tychach przypominało im o potrzebie uregulowania opłat dodatkowych (mandatów) i przestrzegało przed konsekwencjami zaniechania powyższego.

Dodatkową, acz bardzo dokuczliwą karą dla nagminnych gapowiczów jest fakt, że po uprawomocnieniu się wyroku, dane osoby skazanej zostają automatycznie umieszczone w Krajowym Rejestrze Karnym Ministerstwa Sprawiedliwości, w wyniku czego osoba taka otrzymuje status osoby karanej.

Instytucje windykujące należności

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktywnie współpracuje z kilkoma firmami windykacyjnymi, zajmującymi się ściąganiem długów. Firmy takie są zainteresowane windykacją nawet minimalnych kwot (jeden niezapłacony mandat).

Działania tego typu firm są w pełni profesjonalne, co wynika między innymi z doświadczenia zdobytego na rynkach międzynarodowych. MZK w Tychach przekazuje zaległy dług firmie windykacyjnej, w celu rozpoczęcia czynności mających na celu ustalenie składników majątkowych, które mogą podlegać zajęciu przez Komornika Sądowego na podstawie art. 845 KPC (zajęcie ruchomości), art. 881 KPC (zajęcie wynagrodzenia za pracę), art. 889 KPC (zajęcie konta bankowego).

Działalność firm windykacyjnych charakteryzuje się szerokim zakresem możliwości i sprawdzonymi metodami w ustalaniu dokładnego adresu dłużnika, np. w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. Konsekwencją działania tych firm są setki wpłat pochodzących nawet z początku 2009 roku.

Contakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 All rights reserved