MZK Tychy

18 grudnia 2010 05:36

Powiadomimy was smsem

Regulamin świadczenia usługi
“Powiadomimy Was SMS-em”

1. Usługodawcą jest Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach, zwany dalej “MZK”. Adres MZK: 43-100 Tychy ul. Budowlanych 59, adres internetowy: poczta@mzk.pl, telefony: (0…32) 219 38 20, (0…32) 219 36 79, strona internetowa: www.mzk.pl.

2. Usługa “Powiadomimy Was SMS-em” zwana dalej “usługą”, polega na przesyłaniu krótkich wiadomości tekstowych informujących o nieprzewidzianych zakłóceniach w ruchu pojazdów MZK oraz innych istotnych komunikatów dotyczących komunikacji organizowanej przez MZK do tych posiadaczy telefonów komórkowych, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, zwanych dalej “Klientami”, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Technicznym warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie telefonu komórkowego, u dowolnego operatora, przystosowanego do odbioru krótkich wiadomości tekstowych SMS.

4. Usługa jest realizowana poprzez sieć Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 181.

5. Usługę wprowadza się na czas nieokreślony, z tym, że MZK może zaprzestać świadczenia tej usługi lub ją zawiesić w każdym czasie, w razie jej zawieszenia lub wypowiedzenia umowy przez realizatora usługi, o którym mowa w pkt. 4.

6. Klient wyraża zgodę na korzystanie z usługi wysyłając wyłącznie z własnego telefonu komórkowego SMS pod nr: 664 070 300 o następującej treści: “********* , ***** , Komunikat MZK “, przy czym w miejsce gwiazdek klient wpisuje swój numer telefonu, a między przecinkami właściwą nazwę obszaru sieci MZK, dla którego klient chce otrzymywać komunikaty.

7. Sieć MZK dzieli się na dwa następujące obszary: obszar “TYCHY” obejmujący miasta: Tychy, Katowice kierunek Tychy, Lędziny i Bieruń oraz obszar “MIKOŁÓW” obejmujący miasta i gminy: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Wyry, Ornontowice, Kobiór, Gliwice, Rudę Śląską i Katowice kierunek Mikołów.

8. W przypadku chęci otrzymywania wiadomości dla obydwu grup obszarowych sieci MZK, Klient powinien wysłać dwa SMS-y, osobno dla każdego obszaru sieci.

9. Usługa jest dla Klienta bezpłatna. Klient ponosi wyłącznie koszt wysłania SMS-a rejestrującego, w zwykłej cenie określonej taryfą operatora tej sieci komórkowej, z której korzysta.

10. Przesłanie przez Klienta SMS-a o treści określonej w pkt. 6, jest traktowane jako wyrażenie zgody na korzystanie z usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz jako wyrażenie zgody na archiwizowanie numeru telefonu Klienta na zasadach określonych w pkt. 11.

11. Numery telefonów Klientów MZK będzie archiwizować anonimowo (wyłącznie numer telefonu z określeniem obszaru sieci, dla którego MZK będzie przesyłać informacje – bez danych personalnych właściciela), przy czym wykaz tych telefonów nie będzie wykorzystywany do innych celów, niż określone w niniejszym regulaminie, ani udostępniany osobom trzecim.

12. Pod numerem telefonu wskazanym w pkt. 6 i 13 MZK nie przyjmuje rozmów telefonicznych.

13. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usługi wysyłając wyłącznie z własnego telefonu komórkowego SMS pod nr: 664 070 300 o następującej treści: “********* , NIE , Komunikat MZK ” wpisując w miejsce gwiazdek numer swojego telefonu.

14. Po otrzymaniu od klienta SMS-a, o którym mowa w pkt.13, nr telefonu Klienta nie będzie nadal archiwizowany (zostanie trwale usunięty z zapisów MZK).

15. MZK zobowiązuje się w ramach usługi dostarczać klientom informacje o niektórych nieprzewidzianych utrudnieniach w ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej na wskazanym przez klienta obszarze sieci komunikacyjnej, w tym także o dłuższych przerwach w ruchu spowodowanych wypadkami drogowymi, niezapowiedzianymi remontami infrastruktury drogowej, awariami sieci, uszkodzeniem trakcji, itp., a także inne istotne informacje dotyczące komunikacji organizowanej przez MZK dotyczące np. zmiany taryf itp.

16. MZK będzie dostarczał klientom wyłącznie te informacje, które otrzyma w czasie umożliwiającym przesłanie informacji wyprzedzającej. (MZK np. nie będzie informował o tych zakłóceniach w ruchu, których przewidziany czas trwania będzie krótszy, niż czas potrzebny na uruchomienie systemu i przekazanie informacji).

17. Klientowi nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń wobec MZK, w przypadku nie przesłania informacji o zakłóceniach w ruchu pojazdów ani innych informacji dotyczących komunikacji organizowanej przez MZK.

18. Informacje przekazywane przez MZK Klientowi w ramach usługi mają charakter jawny. MZK upoważnia Klientów do ich dowolnego dalszego przekazywania innym osobom, a zwłaszcza pasażerom korzystającym z usług MZK.

19. Klienci, którzy korzystali z usługi do października 2003 r. nie muszą ponownie wysyłać do nas SMS-ów, informacje będziemy nadal im przesyłać, chyba, że zechcą z niej zrezygnować na zasadach określonych w pkt. 13.

Wszelkie zapytania, uwagi i reklamacje w sprawie usługi należy kierować do MZK korzystając z adresów i numerów telefonów podanych w pkt. 1.

Ciekawostki

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 61 linie, w tym 55 autobusowych i 6 trolejbusowych

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierwszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  🙂

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone