MZK Tychy

24 kwietnia 2018 14:22

Oferta pracy

DYREKTOR MZK w TYCHACH

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor ds. sprzedaży w Sekcji Taryfy Przewozu i Sprzedaży

w wymiarze: 1 etat

Wykształcenie

 • co najmniej średnie

Wymagania konieczne:

 • co najmniej 2-letni staż pracy;
 • obsługa oprogramowania finansowo – księgowego;
 • znajomość obsługi komputera, oprogramowania MS Office ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, Outlook, przeglądarki internetowej oraz predyspozycje do szybkiego uczenia się innych programów;
 • obsługa urządzeń biurowych;
 • znajomość uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta Miasta Tychy dotyczących komunikacji miejskiej oraz wspólnych uregulowań taryfowych z innymi organizatorami komunikacji miejskiej;
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 • nieposzlakowana opinia;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych;
 • obywatelstwo polskie lub UE oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 • dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona stosownym dokumentem.

Wymagania dodatkowe:

 • rzetelność, dokładność, samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, pilność;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy z klientami;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność badania autentyczności banknotów polskich;
 • prawo jazdy kat. B.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie bieżącej sprzedaży biletów pasażerom na podstawie zapisów zawartych w umowach, w tym wystawianie faktur oraz paragonów, a także wszelkich dokumentów potwierdzających przychody oraz rozchody zarówno towarów jak i wartości pieniężnych;
 • wypełnianie wniosków o wydanie spersonalizowanej karty ŚKUP oraz obsługa urządzeń związanych ze sprzedażą biletów rejestrowanych na kartach ŚKUP;
 • sprawowanie bieżącego monitoringu wielkości zapasu biletów, znajdującego się na stanie oraz bieżące zamawianie i dysponowanie ilością biletów, zapewniającą zachowanie ciągłości sprzedaży;
 • udzielanie informacji pasażerom na temat aktualnie obowiązujących rozkładów jazdy tj. przekazywanie informacji o godzinach odjazdów oraz przebiegu tras poszczególnych linii;
 • współpraca z pionem księgowym w zakresie rozliczania stanów biletów i analiz ekonomicznych;
 • udzielanie informacji klientom biura Centrum Obsługi Pasażerów oraz Kolektury Biletowej na temat taryfy opłat MZK, zasad korzystania z ulg, przepisów porządkowych oraz możliwości złożenia odwołania od nałożonej opłaty dodatkowej lub warunków jej zamiany na opłatę manipulacyjną;

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca dwuzmianowa w Centrum Obsługi Pasażerów w MZK w Tychach znajdującej się przy al. Marszałka Piłsudskiego 12 na parterze lub Kolekturze biletowej w Tychach przy ul. Bocheńskiego 4. Warunki pracy bezpieczne. Część budynku, w której znajduje się siedziba MZK nie jest wyposażona
w windę. Stanowisko pracy związane jest między innymi z pracą przy komputerze, wyjazdami w teren, pracą pod presją czasu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu marcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny podpisane odręcznie,
 • kopie dokumentów potwierdzających:
  – wykształcenie,
  – staż pracy,
  – dodatkowe kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata o:- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  – wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  – korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
  – o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych.

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 7 maja 2018 roku w siedzibie MZK w Tychach (pokój 202, II piętro) lub pocztą elektroniczną na adres poczta@mzk.pl z dopiskiem DA 110/3/2018 Podinspektor ds. sprzedaży w Sekcji ds. Taryfy Przewozu i Sprzedaży.

Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem na język polski.

Aplikacje, które wpłyną do Jednostki po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na wskazany adres
w terminie do dnia 7 maja 2018 r.

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja rekrutacyjna. Osoby spełniające wymagania formalno – prawne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania. Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 219-38-20 w. 19 po upływie trzech dni roboczych po zakończeniu naboru ofert. Miejsce i termin postępowania konkursowego zostaną podane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.umtychy.pl/ i na stronie www.mzk.pl.

Przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze przewiduje się zastosowanie techniki polegającej na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pytania testowe dotyczące orientacji w zagadnieniach będących przedmiotem pracy oraz tematów związanych z działalnością Miejskiego Zarządu Komunikacji w zakresie wiedzy ogólnodostępnej dla pasażerów korzystających z usług przewozowych. W dalszej kolejności zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

Maksymalna płaca brutto do kwoty 3 000 zł

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 219-38-20 wew. 19.

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny. Oferty, które nie spełnią warunków formalno-prawnych, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor MZK
mgr Andrzej Ochman

Tychy, dnia 24 kwietnia 2018 r.

Ciekawostki

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  🙂

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierwszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 61 linie, w tym 55 autobusowych i 6 trolejbusowych

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone