MZK Tychy

14 marca 2018 12:51

Oferta pracy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach DA 110/2/2018
43-100 Tychy, Al. Piłsudskiego 12

DYREKTOR MZK w TYCHACH
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektor ds. ekonomicznych
w Dziale Finansowo – Księgowym
w wymiarze: 2 etaty
Wykształcenie
 wyższe ekonomiczne
Wymagania konieczne:
 co najmniej 3-letni staż pracy w jednostce sektora finansów publicznych;
 obsługa oprogramowania finansowo – księgowego dla jednostek sektora finansów publicznych;
 znajomość obsługi komputera, oprogramowania MS Office ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, Outlook, przeglądarki internetowej oraz predyspozycje do szybkiego uczenia się innych programów;
 obsługa urządzeń biurowych;
 umiejętność samodzielnego sporządzania pism urzędowych;
 znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o pracownikach samorządowych, o podatku VAT;
 znajomość uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta Miasta Tychy dotyczących komunikacji miejskiej;
 nieposzlakowana opinia;
 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych;
 obywatelstwo polskie lub UE oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona stosownym dokumentem.

Wymagania dodatkowe:
 rzetelność, dokładność, samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność;
 wysoka kultura osobista;
 umiejętność analitycznego myślenia;
 umiejętność pracy w zespole.

Główne obowiązki:
 prowadzenie ewidencji i księgowości pozabilansowej w szczególności: zaangażowanie wydatków, wzajemnych rozliczeń między jednostkami oraz kontrola realizacji i przygotowywanie sprawozdawczości w tym zakresie;
 dekretowanie dowodów księgowych ;
 bieżące księgowanie dowodów źródłowych w systemie finansowo – księgowym;
 uzgadnianie prawidłowości zapisów na kontach;
 roczne uzgadnianie obrotów i sald między jednostkami;
 prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie dochodów, kontrola realizacji oraz przygotowywanie sprawozdawczości w tym zakresie;
 dekretowanie dowodów księgowych;
 uzgadnianie prawidłowości zapisów na kontach;
 prowadzenie rejestru sprzedaży VAT oraz przygotowywanie deklaracji VAT;
 wystawianie faktur na podstawie zawartych umów;
 roczne uzgadnianie sald kontrahentów zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 bieżące księgowanie dowodów źródłowych w systemie finansowym;
 bieżąca kontrola i dekretacja dokumentów źródłowych sporządzanych przez pracowników innych działów/sekcji;
 prowadzenie gospodarki pieniężnej w tym: pobieranie gotówki z banku, dokonywanie wypłat z kasy, sporządzanie raportów kasowych.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w siedzibie MZK w Tychach znajdującej się przy al. Marszałka Piłsudskiego 12 na drugim piętrze. Warunki pracy bezpieczne. Część budynku, w której znajduje się siedziba MZK nie jest wyposażona w windę. Stanowisko pracy związane jest między innymi z pracą przy komputerze, pracą pod presją czasu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu lutym 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 CV i list motywacyjny podpisane odręcznie,
 kopie dokumentów potwierdzających:
 wykształcenie,
 staż pracy,
 dodatkowe kwalifikacje,
 oświadczenie kandydata o:
 posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
 o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych.
Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 26 marca 2018 roku w siedzibie MZK Tychy (pokój 202, II piętro) lub pocztą elektroniczną na adres poczta@mzk.pl z dopiskiem DA 110/2/2018 Inspektor ds. ekonomicznych w Dziale Finansowo – Księgowym.
Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem na język polski.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na wskazany adres
w terminie do dnia 26 marca.

Inne informacje:
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja rekrutacyjna. Osoby spełniające wymagania formalno – prawne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania. Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 219-38-20 w. 19 po upływie trzech dni roboczych po zakończeniu naboru ofert. Miejsce i termin postępowania konkursowego zostaną podane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.umtychy.pl/ i na stronie www.mzk.pl.
Przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze przewiduje się zastosowanie techniki polegającej na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pytania testowe dotyczące orientacji w zagadnieniach będących przedmiotem pracy oraz tematów związanych z działalnością Miejskiego Zarządu Komunikacji w zakresie wiedzy ogólnodostępnej dla pasażerów korzystających z usług przewozowych. W dalszej kolejności zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Maksymalna płaca brutto do kwoty 3 300 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 219-38-20 wew. 19.
Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny. Oferty, które nie spełnią warunków formalno-prawnych, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor MZK

mgr Andrzej Ochman
Tychy, dnia 14 marca 2018 r.

Ciekawostki

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierwszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 61 linie, w tym 55 autobusowych i 6 trolejbusowych

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  🙂

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone