MZK Tychy

11 stycznia 2018 15:22

Oferta pracy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
43-100 Tychy, Al. Piłsudskiego 12

DYREKTOR MZK w TYCHACH
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor ds. sprzedaży
w Sekcji ds. Taryfy Przewozu i Sprzedaży
w wymiarze 1 etatu
Wykształcenie
– wyższe
Wymagania konieczne:
– obsługa oprogramowania finansowo – księgowego,
– znajomość obsługi komputera, oprogramowania MS Office ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, Outlook, przeglądarki internetowej oraz predyspozycje do szybkiego uczenia się innych programów,
– obsługa urządzeń biurowych,
– znajomość uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta Miasta Tychy dotyczących komunikacji miejskiej oraz wspólnych uregulowań taryfowych z innymi organizatorami komunikacji miejskiej,
– znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
– nieposzlakowana opinia,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,
– obywatelstwo polskie lub UE oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
– dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona stosownym dokumentem.

Wymagania dodatkowe:
– rzetelność, dokładność, komunikatywność, odpowiedzialność, pilność,
– wysoka kultura osobista,
– umiejętność pracy z klientami,
– umiejętność pracy w zespole,
– umiejętność badania autentyczności banknotów polskich,
– prawo jazdy kat. B.

Główne obowiązki:
– prowadzenie bieżącej sprzedaży biletów pasażerom na podstawie zapisów zawartych umów w tym wystawianie faktur oraz paragonów, a także wszelkich dokumentów potwierdzających przychody oraz rozchody zarówno towarów jak i wartości pieniężnych,
– wypełnienie wniosków na wydanie spersonalizowanej karty ŚKUP oraz obsługa urządzeń związanych ze sprzedażą biletów rejestrowanych na kartach ŚKUP,
– sprawowanie bieżącego monitoringu wielkości zapasu biletów, znajdującego się na stanie oraz bieżące zamawianie i dysponowanie ilością biletów, zapewniającą zachowanie ciągłości sprzedaży,
– udzielanie informacji pasażerom na temat aktualnie obowiązujących rozkładów jazdy, tj. przekazywanie informacji o godzinach odjazdów oraz przebiegu tras poszczególnych linii,
– współpraca z pionem księgowym w zakresie rozliczania stanów biletów i analiz ekonomicznych,
– udzielanie informacji klientom biura Centrum Obsługi Pasażerów oraz Kolektury Biletowej na temat taryfy opłat MZK, zasad korzystania z ulg, przepisów porządkowych oraz możliwości złożenia odwołania od nałożonej opłaty dodatkowej lub warunków jej zamiany na opłatę manipulacyjną.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca dwuzmianowa w MZK w Tychach przy al. Marszałka Piłsudskiego 12 na parterze lub Kolekturze Biletowej w Tychach przy ul. Bocheńskiego 4. Warunki pracy bezpieczne. Część budynku, w której znajduje się siedziba MZK nie jest wyposażona w windę. Stanowisko pracy związane jest między innymi z pracą przy komputerze, wyjazdami w teren, praca pod presją czasu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– cv i list motywacyjny podpisane odręcznie,
– kopie dokumentów potwierdzających:
– wykształcenie,
– staż pracy,
– dodatkowe kwalifikacje,
– oświadczenie kandydata o:
– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
– wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
– korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
– o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 22 stycznia 2018 roku w siedzibie MZK Tychy (pokój 202, II piętro) lub pocztą elektroniczną na adres poczta@mzk.pl z dopiskiem DA 110/1/2018 Podinspektor ds. sprzedaży w Sekcji ds. Taryfy Przewozu i Sprzedaży.
Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem na język polski.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na wskazany adres
w terminie do dnia 22 stycznia.

Inne informacje:
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja rekrutacyjna. Osoby spełniające wymagania formalno – prawne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania. Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 219-38-20
w. 19 po upływie trzech dni roboczych po zakończeniu naboru ofert. Miejsce i termin postępowania konkursowego zostaną podane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.umtychy.pl/ i na stronie www.mzk.pl.
Przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze przewiduje się zastosowanie techniki polegającej na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pytania testowe dotyczące orientacji w zagadnieniach będących przedmiotem pracy oraz tematów związanych z działalnością Miejskiego Zarządu Komunikacji w zakresie wiedzy ogólnodostępnej dla pasażerów korzystających z usług przewozowych. W dalszej kolejności zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Maksymalna płaca brutto do kwoty 3 000 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 219-38-20 wew. 19.
Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny. Oferty, które nie spełnią warunków formalno-prawnych, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor MZK

mgr Andrzej Ochman
Tychy, dnia 10 stycznia 2018 r.

Ciekawostki

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 61 linie, w tym 55 autobusowych i 6 trolejbusowych

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierwszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  🙂

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone