MZK Tychy

16 December 2010 06:17

Kontrole

Kontrole biletów

MZK Tychy prowadzi kontrole biletów w autobusach i trolejbusach. Nasi rewizorzy podczas przeprowadzanych kontroli biletowych posiadają legitymację kontrolera, którą mają obowiązek posiadać w widocznym miejscu.
Są oni wyposażeni w środki łączności z Policją oraz ze Strażą Miejską.
Rewizorzy korzystają z pomocy tych organów przy ustalaniu danych osobowych osób odmawiających okazania dowodu tożsamości, a także wówczas, gdy wymaga tego agresywne zachowanie pasażerów. Niektóre kontrole są przeprowadzane z bezpośrednią asystą Straży Miejskiej.
W celu stwierdzenia autentyczności biletów, kontrolerzy posługują się przenośnymi testerami, dzięki którym wykrywanych jest kilkanaście sfałszowanych biletów okresowych rocznie. O takich przypadkach natychmiast powiadamiamy Policję. Wysokość opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, została określona Zarządzeniem nr 0050/112/15 Prezydenta Miasta Tychy.
Należy podkreślić, że opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu, wpłacona u kontrolera, jest znacznie niższa niż płacona w terminie późniejszym.

Uwaga!

Opłatę dodatkową wpłaca się u kontrolera wyłącznie po wydaniu pokwitowania.

Sprawy pasażerów, którzy nie zapłacili w terminie opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, kierujemy na drogę windykacji polubownej a w przypadku dalszego uchylania się od uiszczenia należności – na drogę postępowania sądowego.

Contakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 All rights reserved