MZK Tychy

16 December 2010 06:19

Jakość

Jakość usług

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach sprawdza jakość świadczonych usług przewozowych wykonywanych przez poszczególnych przewoźników. Codziennie, w różnych miejscach na całym obszarze obsługiwanym przez MZK Tychy, wykonywane są kontrole punktualności jazdy autobusów i trolejbusów oraz innych parametrów związanych z wykonywaniem zadań przewozowych. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania postanowień umowy, MZK nalicza kary umowne za:

 • niewykonaną pracę przewozową;
 • odjazd z przystanku przed czasem, określonym w rozkładzie jazdy,
  powyżej 1 minuty;
 • odjazd z przystanku początkowego lub końcowego, na którym postój trwał dłużej niż 4 minuty, po czasie, określonym w rozkładzie jazdy, powyżej 1 minuty, a także za odjazd z pozostałych przystanków po czasie, określonym w rozkładzie jazdy, powyżej 2 minut, z tym, że opóźnienie powyżej 25 minut traktuje się jako kurs niewykonany;
 • brak możliwości zakupienia u kierowcy biletów;
 • brak współpracy kierowcy z rewizorami biletów;
 • niewłaściwe zachowanie kierowcy wobec pasażerów;
 • brak czytelnego lub wadliwe oznakowanie pojazdu;
 • niesprawne kasowniki lub brak kasownika;
 • brak wewnętrznego oznakowania pojazdu (tablic, wywieszek, informacji);
 • brak czystości wewnątrz i na zewnątrz autobusu w momencie rozpoczęcia pracy przewozowej;
 • nie ogrzewanie pojazdu przy temperaturze zewnętrznej poniżej 5 stopni C;
 • nie obsłużenie przystanku przewidzianego rozkładem jazdy;
 • pobieranie pieniędzy od pasażerów bez wydania biletów, z zastrzeżeniem, że nałożenie tej kary nie jest równoznaczne z odstąpieniem przez MZK od powiadomienia o tym procederze organów ścigania;
 • nie umożliwienie pasażerom zajęcia miejsca w autobusie na przystanku końcowym podczas postoju, z wyjątkiem przerwy śniadaniowej;
 • palenie tytoniu przez kierowcę podczas jazdy autobusem.

MZK nie nalicza kar umownych w przypadku niewykonania pracy przewozowej lub spóźnień powstałych wskutek: klęsk żywiołowych, powodzi, śnieżycy oraz innych gwałtownych zdarzeń atmosferycznych lub losowych.    Na podstawie analiz wyników kontroli stwierdzamy, że jakość wykonywanych usług przewozowych jest wysoka. Plany przewozowe są ostatnio wykonywane na poziomie od 99,7% do 99,9%. Są również i tacy przewoźnicy, którzy prawie co miesiąc wykonują 100% zadań przewozowych. Systematycznie spada też ilość nieuzasadnionych opóźnień autobusów i trolejbusów.    Pasażerowie, którzy korzystali z komunikacji miejskiej przed utworzeniem MZK, sami stwierdzają, że nastąpiła wyraźna poprawa jakości usług przewozowych. Niemniej przypadki złego wykonywania naszych zleceń ciągle się zdarzają.     Prosimy o informowanie nas o wszystkich sytuacjach, które kwalifikują się do nałożenia kary na przewoźnika. W przypadku, gdy dotyczy to zdarzenia związanego z autobusem lub trolejbusem będziemy wdzięczni za podanie nam daty i godziny zdarzenia, numeru linii, a także w miarę możliwości numeru bocznego autobusu lub trolejbusu (numer ten znajduje się na zewnątrz z boku i z tyłu pojazdu, a także wewnątrz za kabiną kierowcy).

Contakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 All rights reserved